Regulamin


Regulamin korzystania z portalu www.zegarkiipasja.pl


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal funkcjonujący pod domeną www.zegarkipasja.pl, dostępny pod adresem www.zegarkipaska.pl, jest administrowany przez Macieja Kopyto, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ZEGARKI I PASJA MACIEJ KOPYTO z siedzibą w Katowicach (40-781), ul. Koszykowa 13 lok. 2, NIP 634-25-62-767, REGON 361976827, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
2. W ramach Portalu Użytkownik może przeglądać jego zasoby, a także komentować różnego rodzaju wydarzenia, wiadomości oraz inne informacje zamieszczane na Portalu.
3. Z Portalu może korzystać każdy Użytkownik.
4. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i Prowadzący Portal nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Użytkownika uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Użytkownik i obciążają go osobiście.
5. Prowadzący Portal może porozumiewać się z Użytkownikiem, a Użytkownik z Prowadzącym Portal poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt” i pocztę e-mail (redakcja @ zegarkiipasja.pl).
6. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Prowadzącego Portal podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Użytkownika.


II. DEFINICJE


1. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Prowadzącego Portal, działający pod domeną www.zegarkipasja.pl, dostępny pod adresem www.zegarkipasja.pl.
2. Prowadzący Portal – Maciej Kopyto, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZEGARKI I PASJA MACIEJ KOPYTO z siedzibą w Katowicach (40-781), ul. Koszykowa 13 lok. 2, NIP 634-25-62-767, REGON 361976827, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką prywatności) stanowiącymi jego integralną część.
5. Newsletter – elektroniczna forma informacji rozsyłanej za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników Portalu.


III. ZAKRES I MOC WIĄŻĄCA REGULAMINU


1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portalu, w tym w szczególności:
a. ogólne zasady korzystania z Portalu,
b. prawa i obowiązki Użytkowników, a także
c. prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Portal.
2. Prowadzący Portal nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Portalu pod adresem zegarkiipasja.pl/regulamin-serwisu, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.


IV. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU


1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu przez Użytkownika są następujące:
a. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, oraz
b. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.


V. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW


1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Portalu, należą do Prowadzącego Portal lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
2. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portalu bez zgody Prowadzącego Portal wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.
3. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Prowadzący Portal zastrzega, że bez jej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Portalu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.


VI. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU


1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
2. Dodawanie przez Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze już zamieszczone w ramach Portalu, musi zawsze odnosić się do tematu artykułu lub wpisu pod jakim komentarz lub odpowiedź na komentarz są umieszczane.
3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Portalu (w tym w formie komentarzy lub odpowiedzi na komentarze):
a. treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich (w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym),
b. treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą publikacje zamieszczone w ramach Portalu,
c. treści tylko cytujących fragmenty tekstów zawartych w publikacjach lub innych źródłach znajdujących się na Portalu,  
d. tzw. „łańcuszków szczęścia”,
e. danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail,
f. treści zawierających nieprawdziwe informacje oraz
g. niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub jakichkolwiek innych treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
4. Użytkownik zamieszczając w ramach Portalu komentarz lub odpowiedź na komentarz zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad:
a. podczas dodawana komentarzy lub odpowiedzi na komentarze powinna zostać zachowana poprawna forma zapisu wyrazów, zdań oraz znaków interpunkcyjnych (np. zamiast: „Czymoznaa co z tym zarobić???” powinno być: „Czy można z tym coś zrobić?”),
b. stosowanie dużych liter powinno zostać ograniczone do minimum językowego (np. zamiast: „CO TY TU ROBISZ?” powinno być: „Co ty tu robisz?”).
5. W przypadku zauważenia przez Użytkownika błędów, prosimy o kontakt na adres redakcja (@) zegarkipasja.pl . Komentarze Użytkowników, które odnoszą się wyłącznie do błędów (np. literówek) zauważonych w treści artykułów lub innych materiałów zamieszczonych na stronach Portalu, mogą zostać usunięte przez Prowadzącego Portal, po dokonaniu aktualizacji i poprawy zgłoszonych błędów, w celu nie wprowadzania w błąd kolejnych Użytkowników odwiedzających Portal.
6. Komentarze lub odpowiedzi na komentarze Użytkowników Portalu są moderowane. Moderacja komentarzy lub odpowiedzi na komentarze nie odbywa się w czasie rzeczywistym.
7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu, jego komentarz lub odpowiedź na komentarz mogą zostać usunięte z Portalu lub ich publikacja może zostać czasowo wstrzymana , tj. do momentu wyjaśnienia sytuacji, która skutkowała wstrzymaniem publikacji.
8. Użytkownikowi, który nagminnie nie stosuje się do zapisów niniejszego Regulaminu może zostać zablokowana możliwość publikowania w ramach Portalu komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze.
9. W przypadku usunięcia z Portalu komentarzy lub odpowiedzi na komentarz lub zablokowania możliwości dodawania przez danego Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze, Użytkownik ten może skontaktować się z obsługą Portalu w celu wyjaśnienia swoich działań, które skutkowały zastosowaniem środków, o których mowa powyżej, albo uzyskać informację na ich temat. Wszelkie zgłoszenie w tej sprawie należy kierować na redakcja (@) zegarkipasja.pl z dokładnym opisem problemu lub sytuacji do wyjaśnienia.
10. Prowadzący Portal nie jest administratorem danych zapisywanych w komentarzach i odpowiedziach na komentarze.


VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROWADZĄCEGO PORTAL


1. Prowadzący Portal nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (etykietą) lub z powodu działania siły wyższej.
2. Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal, o czym poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Podstrony producentów

Zegarki marki Aerowatch
Zegarki marki Alpina
Zegarki marki Atlantic
Zegarki marki Aviator Swiss Made
Zegarki marki Ball
Zegarki marki Bulova
Zegarki marki Błonie
Zegarki marki Certina
Zegarki marki Citizen
Zegarki marki Davosa
Zegarki marki Eberhard
Zegarki marki Epos
Zegarki marki Fiyta
Zegarki marki Frederique Constant
Zegarki marki G-SHOCK
Zegarki marki Grand Seiko
Zegarki marki Junghans
Zegarki marki Luminox
Zegarki marki Maurice Lacroix
Zegarki marki Michel Herbelin
Zegarki marki Montblanc
Zegarki marki Mudita
Zegarki marki Omega
Zegarki marki Orient
Zegarki marki Orient Star
Zegarki marki Oris
Zegarki marki Perrelet
Zegarki marki Polpora
Zegarki marki Prim
Zegarki marki Rado
Zegarki marki Roamer
Zegarki marki Seiko
Zegarki marki Tissot
Zegarki marki Victorinox
Zegarki marki Vostok Europe
Zegarki marki Xicorr
Dołącz do naszego newslettera
i bądź zawsze na bieżąco